Cànan - Language

Cuairt-litir

Ar cuairt-litir as ùire

Cuairt-litir an t-earrach 2021

Luchdaich (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail
2020-21

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2020-2021

Luchdaich

  

Fàilte do Chomann nam Pàrant

Fàilte do làrach-lìn Chomann nam Pàrant, am buidheann nàiseanta a tha a’ toirt taic agus comhairle mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig do phàrantan.

Tha mu 30 buidheann Comann nam Pàrant (CnP) air feadh Alba, a’ riochdachadh phàrantan aig a bheil clann a tha a’ faighinn foghlam tro mheadhan na Gàidhlig aig diofar ìrean, bho chròileagan gu àrd-sgoil. ’S e prìomh amas gach buidheann "a bhith a’ cur air adhart agus a’ toirt taice do stèidheachadh is cumail suas foghlam tro mheadhan na Gàidhlig". ’S ann air sàillibh strì phàrantan a thòisich foghlam tro mheadhan na Gàidhlig (FTMG) ann an 1985.Tha a’ mhòr-chuid de chloinn a tha ann an FTMG a’ tighinn à dachaighean far nach eil a’ Ghàidhlig ga cleachdadh.

Air an làrach againn gheibh sibh fiosrachadh mu fhoghlam tro mheadhain na Gàidhlig, bileagan comhairleachaidh agus aithisgean agus naidheachdan air obair Chomann nam Pàrant.  

COVID-19
Taic do theaghlaichean ann am FMG

Gheibh sibh fiosrachadh mun chorona bhìoras san fharsaingeachd aig  NHS Inform, Scotland

Aig àm a tha na dhùbhlan dhan h-uile neach agus nuair a tha an t-uabhas ag atharrachadh gu mòr nar dòigh beatha, thathar ag iarraidh pàrant taic a thoirt dhan cuid chloinne a bhith ag ionnsachadh aig an taigh.

Tha sinn mothachail gu bheil sgoiltean is tidsearan ag obair cruaidh gus dèanamh cinnteach gun tèid aig clann air obair-sgoile a choileanadh aig an taigh agus tha sinn cuideachd air tidsearan, buidhnean is daoine fa leth fhaicinn a’ co-roinn stuthan ionnsachaidh anns na meadhanan sòisealta airson sgoilearan a chuideachadh le bhith ag ionnsachadh san dachaigh.  Tha diofar stuthan rim faotainn airson sgoilearan FMG, agus tha sin ri mholadh, ach tha fhios againn gu bheil cuid de phàrantan ga fhaighinn gu math doirbh a thaobh dè cho freagarrach sa tha na goireasan airson aois is ìre an cuid chloinne.  

Anns an duilleag againn Goireasan Covid-19 tha sinn a’ tabhann beagan a bharrachd fiosrachaidh a thaobh na goireasan a tha rim faotainn agus tha iad air an liostadh a rèir aois, bho ro-sgoile suas gu ìre àrd-sgoile.  Tha sinn an dòchas gum bi seo feumail do phàrantan.  Bidh sinn ag ùrachadh an fhiosrachaidh tric nuair a thig stuthan ùra am bàrr.

Cuairt-litrichean
Ar cuairt-litir roimhe

Ar cuairt-litir as ùire (cruth PDF)

Ar cuairt-litir roimhe (cruth PDF)

Aithisg Bhliadhnail 2020-2021
Ar cuairt-litir roimhe
Luchdaich


 

Facebook

 

Còraichean © 2021 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte