Cànan - Language

Cuairt-litir

Aithisg Bhliadhnail 2018/19

Aithisg Bhliadhnail | Annual Report 2018-19

Luchdaich

 Ar cuairt-litir roimhe

Cuairt Litir

An t-samhain 2018 
(cruth PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta)

11/04/11

Cumar Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) ann an Taigh-òsta Menzies, 27 Sràid Washington, Glaschu, G3 8AZ air Dihaoine 20 Cèitean 2011 aig 7.30f. Às dèidh na coinneimh fhoirmeil, bidh Johanna Marshall, Ceannard, Stòrlann a’ toirt seachad òraid air an obair anns a bheil a’ bhuidheann an sàs. As dèidh sin bidh cothrom ceistean agus deasbad. Tha fàilte ga chuir air gach neach aig a bheil ùidh ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig.

Facebook

 

Còraichean © 2019 Comann nam Pàrant | Gach còir glèidhte