Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) 2009

18/05/09

Thèid Coinneamh Bhliadhnail Comann nam Pàrant (Nàiseanta) a chumail ann an Ionad na Sgeulachdan, 43-45 Am Mìle Riòghail, Dùn Èideann air Dihaoine 22 Cèitean 2009 aig 7.30f. Às dèidh na coinneimh fhoirmeil, bidh Dòmhnall Morris, Manaidsear Leasachaidh Sgìreil aig Comunn na Gàidhlig a’ toirt seachad òraid air a’ chuspair, ‘Iomairtean Cànain’.