top of page

Comhairle Earra-Ghàidheal & Bhòid

Tha Foghlam tro Mheadhan na Gaidhlig ri fhaighinn ann an 7 diofar bhun-sgoiltean agus 5 ard-sgoil thar an ughdarrais ionadail. Chither an liosta agus am fiosrachadh connaltradh aca gu h-iosail.

Gaelic (argyll-bute.gov.uk)

Primary 

Bowmore Primary, Islay – email - enquiries@bowmore.argyll-bute.sch.uk

Website - Bowmore Primary School

 

Bunessan Primary School, Mull – email enquiries-bunessan@argyll-bute.gov.uk

Website - Bunessan Primary School

 

Rockfield Primary School, Oban – email: enquiries@rockfield.argyll-bute.sch.uk

Website - Rockfield Primary School

 

Salen Primary School, Mull – email: enquiries-salen@argyll-bute.gov.uk

Website - Salen Primary School

 

Sandbank Primary School, Dunoon - email: enquiries-sandbank@argyll-bute.gov.uk     

Website - Sandbank Primary School

 

Strath of Appin Primary School - email:  enquiries@strathappin.argyll-bute.sch.uk

Website - Starth of Appin Primary School

 

Tiree Primary School – email: enquiries@tiree.argyll-bute.sch.uk

Website - Tiree Primary School

 

Secondary

Islay High School – email: enquiries@islay.argyll-bute.sch.uk

Website - Islay High School

Tiree Secondary School – email: tireehigh@argyll-bute.gov.uk

Website - Tiree Primary School

Tobermory High School – email: tobermoryhigh-enquiries@argyll-bute.gov.uk

Website - Tobermory High School

Oban High School – email: christine.cameron@argyll-bute.gov.uk

Website - Oban High School

Dunoon Grammar School – email: enquiriesdunoongrammar@argyll-bute.gov.uk

Website - Dunoon Grammar

bottom of page