top of page

Send us a message

Mòran taing airson teachdaireachd a chur thugainn / Many thanks for sending us a message 

Seòladh | Address

5 Caolshràid Mhìcheil | 5 Mitchell Lane

Inbhir Nis | Inverness

IV2 3HQ

Fòn | Tel: 01463 234138

Post-d | Email: fios@parant.org.uk

bottom of page