top of page

Gàidhlig san Dachaigh

Faodaidh mar a thathar a’ cleachdadh Gàidhlig san dachaigh buaidh mhòr a thoirt air a’ bheachd a bhios aig pàiste air a’ chànan, agus air cho comasach agus a bhios e no i air buannachd cheart fhaighinn à foghlam tro mheadhan na Gàidhlig. ’S ann cudromach a tha e gun cluinn a’ chlann Gàidhlig taobh a-muigh na sgoile, agus nach eil iad a’ smaoineachadh gur i a’ Ghàidhlig cànan an rùm-sgoile a-mhàin.

Tha cha mhòr gach duine a-nis a’ tuigsinn mar a dh’fheumas Gàidhlig a-rithist a bhith na ‘cànan màtharail’ agus air a bruidhinn aig teaghlaichean ma tha piseach a’ dol a thighinn air cor na Gàidhlig. Tha gach pàrant a tha a’ cleachdadh Gàidhlig san dachaigh airidh air piobrachadh is taic. Airson barrachd taic mu leabachadh Gàidhlig san dachaigh, bheir sùil air làrach-lìn eile againn, Neadan.

neadan (1).png

A’ cruthachadh Àrainneachd  Gàidhlig

Ged nach bi e comasach don a h-uile teaghlach an cuid chloinne a thogail le Gàidhlig a-mhàin, faodaidh teaghlach sam bith spèis don chànan fhighe a-steach do bheatha an teaghlaich agus, gu ìre bhig no mhòir, saoghal Gàidhlig a chruthachadh nan dachaigh.

Leigibh le cloinn na ghabhas de Ghàidhlig a chluinntinn le bhith:

  • a’ dèanamh feum de phrògraman Gàidhlig air an telebhisean is rèidio

  • ag èisteachd ri ceòl Gàidhlig

  • a’ coimhead air làraich-lìn Ghàidhlig

  • a’ piobrachadh chàirdean is charaidean le Gàidhlig an cànan a bhruidhinn nur dachaigh

 

Dèanaibh Gàidhlig follaiseach nur dachaigh le bhith:

  • a’ cleachdadh leabhraichean Gàidhlig

  • a’ sealltainn phostairean is shoidhnichean Gàidhlig

 

Às bith dè cho math ’s a tha ur cuid Gàidhlig, cleachdaibh an cànan cho tric ’s as urrainn dhuibh le ur cloinn aig an aois as tràithe a ghabhas. Aon uair ’s gu bheil sibh eòlach air a bhith bruidhinn aon chànan sònraichte, tha e doirbh a dhol air ais air sin. Mar sin, tha e nas fhasa fàs eòlach air a bhith bruidhinn Gàidhlig mar theaghlach ma bhruidhneas sibh Gàidhlig ris a’ chloinn bhon toiseach

Carson a bu chòir dhuinn bodraigeadh le Gàidhlig san dachaigh ma tha iad ga fhaighinn san sgoil?

'S e àite fior chudromach a tha anns an dachaigh ann am foghlam a h-uile pàiste, a’ daingneachadh obair a tha air a dhèanamh sa sgoil.  Tha cothrom aig clann sgilean cànain luachmhor fhaighinn bho cleachdadh na Gàidhlig san dachaigh nach eil nam pàirt de dh’fhoghlam foirmeil.

A bheil diofar ann eadar mar a thathar a’ cleachdadh cànan ris a’ chiad phàiste agus ris a’ chòrr den chloinn san teaghlach?

Mun àm a thig an dàrna pàiste, mar as àbhaist tha mar a tha an teaghlach a’ cleachdadh chànanan stèidhichte, agus ma tha am pàiste as sine eòlach air a bhith bruidhinn Gàidhlig ri a phàrantan, tha a h-uile teans ann gur e sin a nì an còrr den teaghlach. Tha bràithrean is peathraichean nas sine a’ toirt a cheart uiread de bhuaidh air dè an cànan a chleachdas an dàrna pàiste agus a tha a phàrantan, ma tha am pàiste as sine eòlach air a bhith bruidhinn Beurla ris na caraidean aige, tha a h-uile teansa gum bi e ag iarraidh Beurla a bhruidhinn ri a bhràithrean is a pheathraichean nas òige. Mar sin, tha e deatamach gum piobraich pàrantan a’ chlann eile Gàidhlig a bhruidhinn ris a leanabh ùr nuair a thig e.

Gàidhlig aig dithis phàrant

Information, tips and common questions for families in this situation. 

Gàidhlig aig Aon Phàrant

Information, tips and common questions for families in this situation. 

Chan eil Gàidhlig san Dachaigh fhathast

Information, tips and common questions for families in this situation. 

bottom of page