Comataidh Nàiseanta

A bharrachd air na buidhnean ionadail, tha Comataidh Nàiseanta ann. Bidh a' Chomataidh a' coinneachadh 4 tursan sa bhliadhna agus tha pàrantan air a' chomataidh bho air feadh na dùthcha. Bidh sinn a' cumail ar AGM anns a' Chèitean gach bliadhna agus tha fàilte mhòr ann air buill ùra. Tha a’ Chomataidh a’ toirt cothrom airson riochdairean bho air feadh na dùthcha a bhith a’ beachdachadh air mar a tha Foghlam Gàidhlig as an sgire aca fhèin an coimeas ri sgirean eile. Obraich a’ Comataidh Nàiseanta le Buidhnean Gàidhlig eile a bhith a’ riochdachadh guth nam pàrant. Leig fios dhuinn airson barrachd fiosrachaidh neo ma tha ùidh agaibh a bhith mar phàirt den chomataidh.

Comataidh 

Eilidh MacKinnon (Cathariche )

Fiona Stephens (Iar-Chathraiche)

Gill Steele (Rùnaire)

Marsaili Down (Ionmhasair)

Fiona Heatlie
Isabel Taylor
Sorcha O’ Carroll
Claire Wilding
Paul Smith
Evelyn Coull
Sarah Thomas