top of page

Comataidh Nàiseanta

A bharrachd air na buidhnean ionadail, tha Comataidh Nàiseanta ann. Bidh a' Chomataidh a' coinneachadh 4 tursan sa bhliadhna agus tha pàrantan air a' chomataidh bho air feadh na dùthcha. Bidh sinn a' cumail ar AGM anns a' Chèitean gach bliadhna agus tha fàilte mhòr ann air buill ùra. Tha a’ Chomataidh a’ toirt cothrom airson riochdairean bho air feadh na dùthcha a bhith a’ beachdachadh air mar a tha Foghlam Gàidhlig as an sgire aca fhèin an coimeas ri sgirean eile. Obraich a’ Comataidh Nàiseanta le Buidhnean Gàidhlig eile a bhith a’ riochdachadh guth nam pàrant. Leig fios dhuinn airson barrachd fiosrachaidh neo ma tha ùidh agaibh a bhith mar phàirt den chomataidh.

Buill Chomataidh (2022/2023)

Helen MacKinnon (Cathraiche) 

Fiona Stephen (Iar-Chathraiche) 

Gill Steele (Rùnaire)
Isabel Taylor
Will Clem
Alison Craig
Wilma Laird
Athene Richardson
Sarah Thomas 

Dan Mahon

Geàrr-chunntasan Choinneamh 

bottom of page