top of page

Taic do Pharantan 

Ann an siostam foghlam sam bith tha àite glè chudromach aig pàrantan agus tha seo dha-rìreabh fior mun a’ Ghàidhlig; is ann mar thoradh air strì phàrantan a thòisich FTMG ann an 1985.

Is e goireas prìseil a tha ann am pàrantan is urrainn Gàidhlig a bhruidhinn rin cuid chloinne. Tha e math mas urrainn clann a’ chànan a chluinntinn cho tric ‘s a ghabhas agus is ann as trice a tha seo a’ tachairt, gu sònraichte anns na bliadhnaichean ro-sgoile, is ann is luaithe a thig leasachadh air an sgilean cànain.  Bu chòir pàrantan nas urrainn dhaibh de Ghàidhlig a thoirt don chlann san dachaigh agus bu chòir  misneachadh daoine eile anns an teaghlach agus anns a’ choimhearsnachd gus Gàidhlig a bhruidhinn riutha an-còmhnaidh.

ard sgoil glasadh 1_edited.jpg

Gàidhlig san Dachaigh 

bun sgoil 4.jpg

Obar-Dachaigh 

bottom of page