top of page

Bhidiothan 

Lean Seanail YouTube againn airson na bhidiothan air fad againn. Cuideachd, tha bhidiothan ghoirid cuideachail ri fhaighinn air Instagram.

 

Ann an 2021 chaidh sia bhidiothan ùra fhoillseachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig agus FMG tron ghlasadh. Tha 2 bhidio ann airson ro-sgoile, dà bhidio airson bun-sgoil agus dà bhidio airson àrd-sgoil. Tha iad uile mu 5 mionad a dh’fhaid.

Tha iad a’ coimhead aig Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig a’ cluinntinn bho phàrantan, thidsearan agus sgoilearan a tha a’ beachdachadh mu FMG as an fharsaigneachd agus mar a fhuair iad air adhart tron glasadh. Dh’obraich sinn le Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle na Gàihealteachd agus dh’fhiolm agus dheseaich Iain McDiamrid na fiolmaichean.

Ro-Sgoile

Bhidio goirid le pàrantan agus luchd-obrach ag innse mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ann an suidheachadh nan tràth-bhliadhnaichean.

Ro-Sgoil Glasadh
Bhidio goirid ag innse mu na tràth-bhliadhnaichean tron ghlasadh, a’ cluinntinn bho phàrantan agus luchd-obrach.

Bun-Sgoil
Bhidio goirid le fiosrachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Bun-Sgoile bho phàrantan agus bhuapasan a tha an sàs ann am FMG.

Ro-Sgoil Glasadh
Bhidio goirid ag innse mu na tràth-bhliadhnaichean tron ghlasadh, a’ cluinntinn bho phàrantan agus luchd-obrach.

Àrd-Sgoil
Bhidio goirid le fiosrachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Àrd-Sgoile, a’ cluinntinn bho phàrantan, thidsearan agus sgoilearan.

Àrd-Sgoil Glasadh
Bhidio goirid le fiosrachadh bho theaghlaichean agus thidsearan mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Àrd-sgoile tron ghlasadh.

bottom of page