top of page

Stiùireadh agus Comhairle

Chaidh Stiùireadh Reachdain airson Foghlam Gàidhlig fhoillseachadh ann an 2017 le Bòrd na Gàidhlig .

Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig – Bòrd na Gàidhlig (gaidhlig.scot)

Tha an stiùireadh seo, sa chiad àite, airson ùghdarrasan foghlaim agus tha e a’ togail air na cleachdaidhean agus dòighean-lìbhrigidh a tha ùghdarrasan foghlaim air a stèidheachadh thairis air deich air fhichead bliadhna. Stèidhichte air an eòlas sin, tha an Stiùireadh seo a’ mìneachadh nan diofar eileamaidean a tha an lùib foghlam na Gàidhlig ann an Alba, agus tha e a’ stèidheachadh dhòighean-obrach cunbhalach gus foghlam tron Ghàidhlig (FtG) a lìbhrigeadh, agus tha e cuideachd a’ sealltainn gu soilleir dè bu chòir do dhaoine a bhith a’ sùileachadh bho FtG agus ciamar a bu chòir dha a bhith air a lìbhrigeadh.

Tha an Stiùireadh seo cuideachd airson phàrantan. Tha e a’ toirt dhaibh tuilleadh fiosrachaidh air mar a chuireas iad tagradh a-steach do dh’ùghdarras foghlaim ag iarraidh orra measadh a dhèanamh gus faicinn a bheil FBG a dhìth, agus air mar a tha am pròiseas ag obair. Tha e cuideachd a’ toirt dhaibh fiosrachadh air na bhios romhpa ma chuireas iad tagradh a-steach airson measadh gus faicinn a bheil FBG a dhìth.

Luchdaich a-nuas an Stiùireadh Reachdail airson Foghlam Gàidhlig an seo.

Chaidh Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig fhoillseachadh le Foghlam Alba ann an 2015.

Advice on Gaelic Education/ Comhairle mu Fhoghlam Gàidhlig | Self-evaluation | National Improvement Hub

Tha a’ Chomhairle seo a’ toirt seachad fiosrachadh cudromach mun cho-theacsa nàiseanta, agus a’ toirt mion-chunntas air a’ mhodh-cleachdaidh as fheàrr gus taic a thoirt do luchd-obrach is ùghdarrasan ionadail ann a bhith a’ measadh agus a’ planadh airson leasachadh ann am Foghlam Gàidhlig.

bottom of page