top of page

Àrd-Sgoil

Coltach ri Foghlam tro Mheadhan na Beurla, tha modail 3-18 aig Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Bidh deagh ìre de dh’fhileantas aig do phàiste nuair a ruigeas iad deireadh an fhoghlaim bun-sgoil aca ach tha e ro-chudromach gun cùm iad air adhart leis an fhoghlam Ghàidhlig aca aig ìre na h-àrd-sgoile gus piseach a thoirt air an cuid Gàidhlig. Ged a tha ìre de sholar san àrd-sgoil eadar-dhealaichte ann an diofar sgoiltean agus ùghdarrasan ionadail, anns a’ mhòr-chuid de shuidheachaidhean is urrainn sgoilearan co-dhiù leantainn air adhart ag ionnsachadh sa Ghàidhlig le Gàidhlig mar chuspair suas ri Ìre Àrd-Ìre. Thèid grunn chuspairean a theagasg tron Ghàidhlig gu ìre Nàiseanta 5, Àrd-ìre agus Àrd-ìre Adhartach - Cruinn Eòlas, Eachdraidh, Nuadh-eòlas, Matamataig agus Matamataig an Gnìomh. Bidh barrachd chùrsaichean rim faighinn mar as motha a dh’fhàsas FtG. Airson barrachd fiosrachaidh, faic làrach-lìn SQA.

 

Bu chòir clann a bhrosnachadh gus pàirt a ghabhail ann an gnothaichean taobh a-muigh a’ Churraicealaim sa Ghàidhlig.  Is urrainn buidheann Comann nam Pàrant Ionadail taic a chumail ri bhith a’ lìbhrigeadh seo. Is urrainn Fèisean nan Gàidheal, Spòrs Gàidhlig agus Comunn na Gàidhlig gnìomhan a lìbhrigeadh cuideachd. Briog an seo airson barrachd fiosrachaidh. Cuiridh seo ri taobh sòisealta a’ chànain, a’ sealltainn do dh’òigridh gu bheil àite ann dhan chànan taobh a-muigh a’ chlas. Ma tha do phàiste faisg air deireadh na bun-sgoil, leugh a’ bhileag gu h-ìosal. Ma tha duine sam bith ag iarraidh fiosrachadh a bharrachd mu fhoghlam Gàidhlig san àrd-sgoil, na bi leisg fios a chur thugainn.

Iùl taice do phàrantan le cloinn aig àrd-sgoil. Barrachd fiosrachaidh mu dè solarachadh a bu chòir dhaibh faighinn aig Ìre na h-Àrd-Sgoile

Bhidio goirid le fiosrachadh mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig aig ìre Àrd-Sgoile, a’ cluinntinn bho phàrantan, thidsearan agus sgoilearan.

bottom of page