Goireasan

Tha gu leòr ghoireasan ri fhaighinn airson taic a thoirt do phàrantan aig a bheil clann ann an Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig. Tha liosta an seo de bhuidhnean Gàidhlig eile a bheireas taic do sgoiltean, pàrantan agus tidsearan. Bheir sùil air an duilleag ‘Goireasan Taice’ airson na goireasan againn fhèin. Ma tha duine sam bith ann a dh’fheumas barrachd fiosrachadh neo taic sònraichte, cuiribh fios thugainn.

Bidh Neadan ri fhaighinn a dh’aithghearr. ’S e làrach-lìn ùr a th’ ann mar ionad do theaghlaichean le clann anns na tràth-bhliadhnaichean agus do theaghlaichean a tha airson gum bi Gàidhlig na pàirt nas motha dhen dachaigh agus de bheatha an teaghlaich. Bidh comhairle agus modhan-obrach air an làrach mu bhith a’ freumhachadh na Gàidhlig san dachaigh, dòighean ionnsachaidh agus fiosrachadh mu chlasaichean a tha ri fhaighinn agus barrachd fiosrachaidh mu Gàidhlig sna trath-bhliadhnaichean.

Tha Storlann aon den phrìomh chruthaichear de Ghoireasan Foghlam Gàidhlig airson sgoiltean. Tha grunn làraich-lìn aca, aon dhuibh Gaelic4Parents, a bhios a’ toirt taoc obair-dachaigh beò Diluain gu Diardaoin.

Tha Bòrd na Gàidhlig am priomh bhuidhnean le dleastasan airson leasachadh Gàidhlig, a’ gabhail a-steach a’ toirt comhairle do Ministearan Albannach air cùisean Gàidhig. Bidh an sgioba Comann nam Pàrant ag obair gu dlùth leis an sgioba Foghlaim aig Bòrd na Gàidhlig. Air an làrach-lìn aca, ghiebhear barrachd fiosrachaidh mu Fhoghlam Gàidhlig, Planaichean Gàidhlig agus maoineachadh.

Chaidh dòigh ùr choileanta ri Gàidhlig ionnsachadh air a chur air dòigh ann an 2021. ’S e co-obrachadh a tha seo eadar Bòrd na Gàidhlig, Sabhal Mòr Ostaig, BBC Alba agus MG Alba. Dh’ionnsaich sibh Gàidhlig air BBC Alba & iPlayer, BBC Sounds, as a’ chlas agus air iarrtas. Dòigh iongatach airson pàrantan ùra a bhith ag ionnsachadh a’ chànain gus taic a chur ris a’ chuid chloinne aig an taigh.

Tha gu leòr bhidithoan ri fhaighinn air làrach-lìn CBeebies airson òigirdh ag ionnsachadh Gàidhlig. Bhidiothan air dathan, àireamhan am measg iomadh rud eile.

Tòrr ghoireasan ri fhaighinn air clann air fad aig sgoil. Bhidiothan ghoiridh airson topgaidhean mar Matamatigs, Litearras, Saidheanas agus Cuspairean Sòisealta. Tha gu leòr ghoireasan ri fhaighinn airson ìre na h-àrd-sgoil, Nàiseanta 4, Nàiseanta 5, àrd-ìre agus sàr àrd-ìre agus cuideachd airson Gàidhlig (luchd-ionnsachaidh)