top of page

Comhairle Bhaile Ghlaschu

Tha Foghlam tro mheadhan na Gàidhlig air fàs gu mòr as na bliadhnaichean a chaidh seachad le còrr is 1000 clann a’ frithealadh Foghlam Gàidhlig ann an Glaschu. Tha 3 Sgoiltean Gàidhlig agus 1 àrd-sgoil ann le planaichean ann airson barrachd as an àm ri teachd. Chithear am fiosachadh conaltraidh gu h-ìosal.

Primary

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu email: headteacher-pri@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

Website: Glasgow Gaelic School

Bun-Sgoil Ghàidhlig Bhaile a’ Gobhainn, email: Headteacher@govangaelic-pri.glasgow.sch.uk

Website: Sgoil Bhaile a' Ghobhainn

Bun-Sgoil Ghàidhlig Ghleann Dàil email: Headteacher@glendalegaelic-pri.glasgow.sch.uk

Website: Bun Sgoil Ghaidhlig Ghleann Dail

 

Secondary

Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu headteacher@glasgowgaelic.glasgow.sch.uk

Website: Glasgow Gaelic School

bottom of page