top of page

Comhairle Pheart & Ceann Rois

Tha Foghlam Gàidhlig ri fhaighinn ann an dà làrach ann am Peairt & Ceann Rois. Tha solarachadh bun-sgoile agus àrd-sgoile ann am Baile Pheairt. Cuideachd tha solarachadh ri fhaighinn aig an làrach 3-18 ann an Obar Pheallaidh.

Goodlyburn Primary School, Perth, email: goodlyburn@pkc.gov.uk

Website: Goodlyburn PS

Perth Academy: perthacademy@pkc.gov.uk

Website: Perth Academy

Breadalbane Academy, Aberfeldy, email: breadalbane@pkc.gov.uk

Website: Breadalbane Academy


bottom of page