top of page

Siorrachd Rinn Friù

‘S e an sgìre as ùire a th’ ann an Rinn Friù a bhith a’ tabhainn Foghalm Gàidhlig dha na teaghlaichean san sgìre. Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ri fhaighinn aig Sgoil an Ìar, Paislig. Airson barrachd fiosrachaidh, chithear na ceanglaichean gu h-ìosal.

Gaelic education - Renfrewshire Website

West Primary School | West Primary School (glowscotland.org.uk)

bottom of page