Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig

Tha Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig ri fhaighinn ann an 15 Ughdarrasan Ionadail ann an Alba. Gu h-ìosail, tha na h-Udgharrasan Ionadail ann a tha a’ tabhainn Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig, cliog air an suaicheantas airson barrachd fiosrachaidh mu FMG as an sgìre ud.

Mura h-eil FMG ri fhaighinn anns an Sgìre agaibh, ach tha ùidh agaibh ann an FMG airson ur cuid chloinne, cuiribh fios thugainn.  

ard sgoil 2.jpg

Ughdarrasan Ionadail

Comhairle Bhaile Obar-Dheathainn

aberdeen.jpg

Comhairle Aonghais

cblZv0z-_400x400.jpg

Earra-Ghàidheal is Bhòid

dv-1XDbM_400x400.jpg

Comhairle nan Eilean Siar

cnes.jpg

Comhairle Siorrachd Àir an Ear

East-Ayrshire-Council-complaints.jpg

Siorrachd Dhùn Bhreatainn an Ear

300x300-67c3521fccdb1a62d9383ddaeeb114dafb40b3c8c96ed024c016c8da40c19b5e-article.jpg

Comhairle Bhaile Dhùn Èideann

edinburgh-city-council-logo-EF90471B19-seeklogo.com.gif

Comhairle Bhaile Ghlaschu

ac675e10370144ab9d794bd2c982478f.jpg

Comhairle na Gàidhealtachd

channels4_profile.jpg

Comhairle Inbhir Chluaidh

images.png

Comhairle Siorrachd Àir a Tuath  

north ayrshire.jpg

Lannraig a Tuath

fNsb3hkS_400x400.jpg

Peairt is Ceann Rois

supporterslogos-11-248x248.jpg

Lannraig a Deas

SLV_2_048638_WEB_SLView_SLClogo.jpg

Comhairle Sruighlea

Stirling-Council.png

Solarachadh Ro-Sgoile

Sgoiltean-Àraich  Nurseries (1).png